Προσφορά
Οικόπεδο με πανοραμική θέα Αιγαίο Παράλια Λάρισα
Οικόπεδο με πανοραμική θέα Αιγαίο Παράλια Λάρισα
Τιμή: € 25.000
 
Αναζήτηση Ακινήτου
Αγορά/Πώληση Ενοικίαση
     Αναζήτηση Κωδικού:

     


Γενικές Πληροφορίες

On-line: 24   
   Αρχική Σελίδα Προφίλ Ανάθεση Ακινήτου Υπολογισμός Δανείου Επικοινωνία
Έξοδα Αγοραπωλησίας


Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Η επιβολή Φ.Π.Α. 24% εφαρμόζεται σε ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται από 1ης Ιανουαρίου 2006.  Η φορολογική υποχρέωση καθίσταται απαιτητή κατά την ημερομηνία υπογραφής του οριστικού συμβολαίου.  Ο πωλητής οφείλει να υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις που προβλέπονται από το νόμο στην αρμόδια  Δ.Ο.Υ..  Απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. οι δικαιούχοι απόκτησης πρώτης κατοικίας, ισχυεί μόνο για Έλληνες και πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Οι μεταβιβάσεις ακινήτων που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. δεν υπόκεινται σε τέλος συναλλαγής και σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων βάση του Νόμου 3427/2005, Κεφάλαιο Α΄.

Φόρος Αυτόματου Υπερτιμήματος
Ο φόρος αυτός βαρύνει τους πωλητές των ακινήτων και επιβάλλεται στη διαφορά ανάμεσα στην άξια κτήσης του ακινήτου και στην αξία πώλησης του ακινήτου ή του εμπράγματος αυτού δικαιώματος.  Και καταβάλλεται βεβαίως αυτός ο φόρος πριν από την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου.

Το ύψος των συντελεστών φορολόγησης είναι αντιστρόφως ανάλογος με το χρονικό διάστημα που παραμένει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο στην ιδιοκτησία του υπόχρεου στο φόρο πωλητή.  Έτσι ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε 20% αν το μεταβιβαζόμενο ακίνητο παρέμεινε στην ιδιοκτησία του πωλητή για χρονικό διάστημα έως και πέντε έτη από την απόκτησή του.  Δηλαδή μέσα στην πρώτη πενταετία πουλήσει το ακίνητό του θα πληρώσει στη διαφορά τιμής 20% ένα υπάρχει, γιατί μπορεί και να μην υπάρχει, 10% αν το μεταβιβαζόμενο ακίνητο παρέμεινε στην ιδιοκτησία του πωλητή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών μέχρι και 15 έτη.  Αν κάποιος δηλαδή μέσα στην πρώτη 15ετία πωλήσει το ακίνητο, μετά τα πέντε χρόνια όμως, θα έχει 10% επί της διαφοράς τιμής.

Και είναι 5%, εάν το μεταβιβαζόμενο ακίνητο παράμεινε στην ιδιοκτησία του πωλητή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ετών, μέχρι και τα 25 έτη.  Αν το μεταβιβαζόμενο ακίνητο παρέμεινε στην ιδιοκτησία του πωλητή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 25 ετών δεν υπάρχει φόρος, είναι μηδέν ο συντελεστής.  Οι μεταβιβάσεις υποκείμενες στο φόρο αυτόματο υπερτιμήματος δεν υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων.

Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων
Κάθε μεταβίβαση δεύτερη που θα γίνετε από την 1ην Ιανουαρίου 2006, δεν θα υπόκειται στο φόρο μεταβίβασης ακινήτου ή Φ.Π.Α..  Η πρώτη βεβαίως μεταβίβαση θα υπόκειται.  Εκτός από τη περίπτωση κατά την οποία έγινε μία πράξη αγοράς ακινήτου μετά την 1ην Ιανουαρίου 2006 και μετέπειτα ανήγειρε κτίσμα επί του ακινήτου, οπότε η πιθανή μελλοντική πώληση θα υπάγεται σε Φ.Π.Α..  Οι μεταβιβάσεις αυτές, οι δεύτερες μεταβιβάσεις δηλαδή, μετά τη κατάργηση του φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων υπόκεινται σε τέλος συναλλαγής το οποίο βαρύνει τον αγοραστή και το οποίο ορίζεται σε 1% επί της αξίας του ακινήτου ή του εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου. 

Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων
Ο φόρος υπολογίζεται στην αξία του συμβολαίου, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον συμβολαιογράφο του αγοραστή και κατατίθεται στον αρμόδιο προϊστάμενο στην Δ.Ο.Υ. που ανήκει το ακίνητο με 8% για ποσό μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000) τμήμα της αξίας και με 10% για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα της.  Όταν τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές, που υπάρχει Πυροσβεστική Υπηρεσία, επιβάλλεται και πρόσθετο τέλος 2% για την Πυροσβεστική Υπηρεσία και έτσι οι παραπάνω συντελεστές διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 10% και 12%.  Με τις διατάξεις του άρθρου 27, παρ.1. εδ. γ΄ του Ν. Δ. 3033/1954 επιβάλλεται υπέρ δήμων και κοινοτήτων πρόσθετο ποσοστό 3% επί του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων.  Ο φόρος μεταβιβάσεως στην αξία του ακινήτου βαρύνει τον αγοραστή.  Οι μεταβιβάσεις ακινήτων που υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων, δεν υπόκεινται σε φόρο αυτόματου υπερτιμήματος, τέλος συναλλαγής ακινήτων και Φ.Π.Α..  Απαλλαγή από το Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων κατά την αγορά πρώτης κατοικίας προβλέπεται από το άρθρο 1 του Ν.1078/1980 και ισχύει για τα έγγαμα και άγαμα ενήλικα φυσικά πρόσωπα που είναι Έλληνες και κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.  Κατά εξαίρεση, παρέχεται απαλλαγή κατά την αγορά οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου από Έλληνες ή ομογενείς που εργάστηκαν στο εξωτερικό για έξι τουλάχιστον χρόνια και είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγιο της χώρας, έστω και αν δεν κατοικούν κατά το χρόνο της αγοράς μόνιμα στην Ελλάδα.  Το αγοραζόμενο διαμέρισμα ή οικόπεδο θα πρέπει να είναι οικοδομήσιμο και να βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου ή της κοινότητας.  Προκειμένου να παρασχεθεί η απαλλαγή από το φόρο πρέπει ο αγοραστής ή ο / η σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα τους να μην έχουν:
(1) Δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οικία ή διαμέρισμα που να πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας 
(2) Δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μερίδιο οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες και βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων.
Επιπλέον σύμφωνα με την περ.15 του άρθρου 1 του Ν.1078/1980, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 10 του Ν.3091/2002, αν ο αγοραστής ή ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα τους έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο ή ιδανικό μερίδιο οικοπέδου, θεωρείται ότι καλύπτονται οι κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού στεγαστικές ανάγκες, αν το συνολικό εμβαδόν των ανωτέρω ακινήτων είναι 70τμ, προσαυξανόμενα κατά 20τμ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα, και κατά 25τμ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια έχει ο δικαιούχος.

Κατά εξαίρεση οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% αυξάνονται σε 90τμ. 

Πρέπει δε να τονιστεί ότι η απαλλαγή παρέχεται μόνο όταν γίνεται αγορά με αντάλλαγμα κατά πλήρη κυριότητα 100% οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου.  Η απαλλαγή αυτή παρέχεται μία φορά.
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν.3634/2008 η οποία τροποποίησε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.1878/1980, η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων παρέχεται για αγορά κατοικίας με εμβαδόν έως 200τμ ή οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί κατοικία με εμβαδόν έως 200τμ ανεξάρτητα από την αξία τους.  Το εμβαδόν αυτό προσαυξάνεται κατά 25τμ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα. την επιμέλεια έχει ο αγοραστής, ή τα προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.  Αν το αγοραζόμενο ακίνητο υπερβαίνει το ανώτερο εμβαδόν, η απαλλαγή παρέχεται μέχρι του ποσού της αξίας που αντιστοιχεί στο εμβαδόν αυτό. 

Ενιαίο Τέλος Ακινήτων
Ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας θεσπίζεται με το Ν.3634/2008 και καταβάλλεται από το έτος 2008 και για κάθε επόμενο έτος, ενιαίο τέλος στην ακίνητη περιουσία ΕΤΑΚ που έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα την 1ην Ιανουαρίου κάθε έτους και βρίσκονται στην Ελλάδα.

Ο συντελεστής βάσει του οποίου θα υπολογίζεται το ενιαίο τέλος (ΕΤΑΚ) ορίζεται σε 0,1% για τα ακίνητα φυσικών προσώπων, σε 0,6% για τα ακίνητα νομικών προσώπων και σε 0,1% για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας νομικών προσώπων.

Στην έννοια της ακίνητης περιουσίας περιλαμβάνονται τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα, καθώς και το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, θέσεων στάθμευσης, αποθηκευτικών χώρων και πισίνας.

Απαλλάσσονται από το τέλος η κύρια κατοικία έως 200τμ ή αντικειμενικής αξίας έως 300.000 ευρώ. Η απαλλαγή αυτή δεν χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην αλλοδαπή.

Ειδικά για το 2008, σε ότι αφορά τα φυσικά πρόσωπα, απαλλάσσεται από το ΕΤΑΚ η κατοικία με τη μεγαλύτερη αξία, ανεξαρτήτως αν αυτή είναι κύρια.  Από το 2009, όμως, αυτό αλλάζει, καθώς ο φορολογούμενος οφείλει μέσα στο 2008 να γνωστοποιήσει στην εφορία ποιο ακίνητο χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία.

Ως βάση για τον υπολογισμό του ΕΤΑΚ θα χρησιμοποιηθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, που θα ισχύουν την 1/1/2008.

Η πρώτη κατοικία ή αγορά πρώτης κατοικίας απαλλάσσεται πλήρως από το φόρο μεταβίβασης, καθώς και από το τέλος μεταβίβασης ακινήτων. Η απαλλαγή ισχύει, όμως, για ακίνητα με ανώτατο όριο επιφάνειας τα 200τμ, τα οποία προσαυξάνονται κατά 25τμ για το τρίτο και για καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα των οποίων την επιμέλεια έχει ο δικαιούχος.

Η πρώτη κατοικία των φυσικών προσώπων απαλλάσσεται από το ενιαίο τέλος ακινήτου, όταν δεν υπερβαίνει τα 200τμ ή την αντικειμενική αξία των 300.000 ευρώ.  Δηλαδή, αν το εμβαδόν της κατοικίας υπερβαίνει τα 200 τετραγωνικά μέτρα ή η αξία της τις 300χιλ. ευρώ, το υπερβάλλον ποσό υπόκεινται στο ΕΤΑΚ.

Συμβολαιογράφος
Τα συμβολαιογραφικά έξοδα επιβαρύνουν τον αγοραστή και ανέρχονται από 1,20% έως 2% της αξίας του συμβολαίου.  Επιπλέον, σε περίπτωση που ο πωλητής ή ο αγοραστής του ακινήτου επιθυμούν να εκπροσωπηθούν από άλλο πρόσωπο στην υπογραφή του συμβολαίου πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη σύνταξη σχετικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

Έξοδα Μεταγραφής Συμβολαίου Αγοραπωλησίας
Για να μεταγραφεί το συμβόλαιο αγοραπωλησίας στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο, ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλλει 4,75 της χιλίοις επί του τιμήματος ή της αντικειμενικής αξίας στο Υποθηκοφυλακείο ή 5,75 της χιλίοις επί του τιμήματος ή της αντικειμενικής αξίας στο Κτηματολογικό Γραφείο του αγοραπωλητήριου συμβολαίου ανάλογα με το ποια αξία είναι μεγαλύτερη. 

Έξοδα Δικηγόρου
Για αγοραπωλησίας άνω των 11.740 ευρώ απαιτείται παράσταση τον δικηγόρο του πωλητή και του αγοραστή.  Η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή εκάστου, ανέρχεται σε 1% για τα πρώτα 44.020 ευρώ και σε 0,5% για το ποσό μέχρι 1.467.351 ευρώ.  Το ποσοστό σταδιακά μειώνεται για το υπόλοιπο ποσό του τιμήματος.  Ο αγοραστής επιβαρύνεται και με την αμοιβή του δικηγόρου του για τον έλεγχο των τίτλων.  Οι αμοιβές των δικηγόρων για τον έλεγχων των τίτλων κοστολογούνται ανάλογα με το φάκελο της έρευνας.  

 Μεσιτική Αμοιβή
Η μεσιτική αμοιβή από τη στιγμή που μεσολαβεί μεσίτης ανέρχεται στο 2% επί του πραγματικού τιμήματος και επιβαρύνεται με 24% Φ.Π.Α..  Η πληρωμή γίνεται κατά την υπογραφή του συμβολαίου.
  Copyright © 2008 Tsapouris Real Estate - Design by infocus.
Powered by CubeCart
Copyright Devellion Limited 2006. All rights reserved.